Hva er REDINN

Et 4-årig forskningsprosjekt som ser på regional utvikling utenfor storbyregioner basert på erkjennelsen av at innovasjon og entreprenørskap er avgjørende for økonomisk vekst og utvikling. Først og fremst vil prosjektet søke å bidra med svar på Innlandets store utfordringer knyttet til næringsutvikling og fornying.

Regionale analyser, nye data og nye metoder

I denne arbeidspakke analyseres regional innovasjonsdynamikk. Tema som står sentral er:
-Regionale innovasjonstrender i Innlandet,
-Sammensetning av industrier,
-De ansattes betydning.

Kunnskapsflyt og internasjonalisering sin rolle for innovasjonsaktivitet.

Arbeidspakke 2 tar utgangspunkt i forholdet mellom «lokaliserte» ressurser og «globale» ressurser for kunnskapsutvikling og innovasjon.
Arbeidspakken undersøker spesielt på hvilken måte ny kunnskap spres og sirkuleres i regionen, samt om og hvordan den nye kunnskapen absorberes i regionen Innlandet.
Bakteppet for arbeidspakken er økende internasjonalisering og de globale kunnskaps-, innovasjons-, og produksjonsnettverkenes rolle for innovasjon i regionen.

Aktører og strukturer i Innlandets Innovasjonssystem

Utgangspunktet for arbeidspakke 3 er Innlandet som en økonomisk region. Hvordan fungerer den og hva er de kritisk viktige ressursene for fornyelse? Som alle andre, er også vår region påvirket av automatisering, digitalisering og "grønne" innovasjoner blir stadig mer relevante for regionen. I arbeidspakke 3 er fokuset på hvordan regionen reagerer på slike endringer og utfordringer.

Forskningen dreier seg om hvordan innovasjonsøkosystemet i regionen er kalibrert, og hvordan systemet og enkeltartørene er koordinert og gjensidig styrker hverandre.

Utvikling av stedstilpasset regional politikk

I arbeidspakke 4 bruker vi analyser og resultater fra de øvrige arbeidspakkene sammen med egen empiri som nettverks- og politikkanalyser, for å se på hvordan det kan utvikles en politikk som er tilpasset de kontekstuelle forholdene i Innlandet og dermed bidrar til å øke innovasjonsaktiviteten og utviklingen av næringslivet i hele regionen. Arbeidspakken ser blant annet på hvordan dagens politikkutforming påvirker innovasjonssystemet og absorpsjonskapasiteten i regionen, hvordan Innlandets absorpsjonskapasitet og samlede innovasjonskapabilitet kan økes, før vi til slutt ser på hvordan man kan utvikle en innovasjonspolitikk som er tilpasset regionale forhold.

Hva skjer i REDINN?

Oppstarten av forsknings- og utviklingsprosjektet REDINN var i januar 2021

Mot alle odds

Redinn inviterte nylig til webinar der funn fra prosjektet «Growth against all Odds» ble presentert. Hva får noen steder til å vokse mens andre sliter? I overskriften ligger den hellige gralen i regional utvikling. Hele Les mer…

Small town renaissance?

Small town renaissance? er tittelen på et internt lunsjseminar med REDINN som avholdes 27.mai 2021, kl. 12-14. Alle kollegaer på Handelshøgskolen Innlandet er invitert til to timer med fordypning rundt regional utvikling i rurale områder. Les mer…