I arbeidspakke 4 bruker vi analyser og resultater fra de øvrige arbeidspakkene sammen med egen empiri som nettverks- og politikkanalyser, for å se på hvordan det kan utvikles en politikk som er tilpasset de kontekstuelle forholdene i Innlandet og dermed bidrar til å øke innovasjonsaktiviteten og utviklingen av næringslivet i hele regionen. Arbeidspakken ser blant annet på hvordan dagens politikkutforming påvirker innovasjonssystemet og absorpsjonskapasiteten i regionen, hvordan Innlandets absorpsjonskapasitet og samlede innovasjonskapabilitet kan økes, før vi til slutt ser på hvordan man kan utvikle en innovasjonspolitikk som er tilpasset regionale forhold.